AlGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ONZE TEGOED ACTIE


§1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze campagne wordt beheerd door mymuesli GmbH, Sailerwöhr 16, 94032 Passau ("mymuesli").


Elke deelnemer kan op elke aankoop bij ons 5% tegoed sparen en gebruiken voor latere aankopen in onze webshop.

De volgende algemene voorwaarden voor deelname in hun respectievelijke versie zijn van toepassing op uw deelname aan dit programma. We verwijzen ook naar ons privacybeleid.


§2 CONTACTEN EN INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA

U kunt meer informatie over dit programma krijgen op internet op https://nl.mymuesli.com/jouw-tegoed of, als u vragen heeft, bij voorkeur een e-mail sturen naar support@mymuesli.nl.


§3 REGISTRATIE EN DEELNAME

3.1 Elke natuurlijke persoon die aangemeld is voor onze nieuwsbrief kan deelnemen. Deelname voor commerciële doeleinden is uitgesloten.

3.2 We behouden ons het recht voor om deelname van mensen om een ​​belangrijke reden te weigeren. Ook behouden wij ons het recht voor om bij misbruik de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement.

3.3. Vanwege de exclusieve communicatie over besparingen via onze nieuwsbrief, is het voor deelname aan dit programma noodzakelijk dat de opt-in voor het verzenden van de nieuwsbrief actief blijft en niet wordt ingetrokken. Als u uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden intrekt, in het bijzonder voor het verzenden van nieuwsbrieven, kan verdere deelname aan dit programma helaas niet worden gegarandeerd. In dat geval vervalt het tegoed.


§4 BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA

4.1 Bij elke aankoop van onze producten in onze Online Shop krijgt u 5% van de aankoopwaarde bijgeschreven op uw klantenaccount. De totale waarde van het tegoed dat kan worden bereikt, is beperkt tot 50,00 EUR in de respectieve campagneperiode.

Het tegoed wordt berekend op 5% van de aankoopwaarde (rekening houdend met alle kortingen en extraatjes) van persoonlijke aankopen in de actieperiode, die gedurende een beperkte periode kunnen worden ingewisseld voor latere aankopen (bijvoorbeeld als korting op producten van onze assortiment of, indien aangeboden door mymuesli, extra gerapporteerde premiumproducten). Om dit te doen, sturen we u ten minste twee keer per jaar een e-mail met de mededeling van het huidige kredietbedrag en een verwijzing naar de actieperiode die geldig is voor inwisseling.

4.2 Betaling van de tegoedwaarde in contanten en inwisseling voor de aankoop van een mymuesli-cadeaubon zijn uitgesloten.


§5 COLLECTIE EN INKOMSTEN DIE REKENING HOUDEN MET DE BEPALING VAN HET TEGOED BEDRAG

5.1 Uw omzet moet worden geregistreerd zodat de hoogte van het tegoed kan worden bepaald. De online verkoop wordt alleen geregistreerd in het actieprogramma als de online verkoop in de webshop plaatsvindt met hetzelfde e-mailadres dat je hebt geactiveerd voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

5.2 Mymuesli heeft het recht om de verkopen slechts voorlopig in aanmerking te nemen en dan uiteindelijk het creditsaldo te bepalen, b.v. als goederen later volledig worden betaald nadat een aanbetaling is gedaan, of als u moet wachten op het herroepings- en herroepingsrecht. Alleen bestellingen die volledig zijn betaald en niet zijn geretourneerd, worden als tegoed gecrediteerd.

5.3 De tegenprestatie van verkopen voor de aanspraak op creditering kan worden uitgesloten als u andere kortingen of voordelen krijgt of als het gaat om speciale aanbiedingen.

5.4 Daaruit berekende verkoop- of kredietbedragen kunnen worden geannuleerd als de algemene deelnamevoorwaarden worden geschonden, de voorwaarden voor vergoeding niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld wanneer goederen worden geretourneerd of niet betaald), een verkeerde boeking is gemaakt of er sprake is van misbruik van de kant van de deelnemer.

5.5 We zullen u na afloop van de campagneperiode minimaal één keer per e-mail informeren over uw tegoedsaldo en u twee keer herinneren als u het niet heeft ingewisseld (kort voordat het afloopt).

5.6 Bezwaren tegen de juistheid of volledigheid van de geboekte verkopen of het berekende kredietbedrag ("klacht") moeten binnen 4 weken na de betreffende kredietmelding schriftelijk worden ingediend bij mymuesli (support@mymuesli.nl).

Hiervoor moeten de bijbehorende bonnen met het klantkaartnummer of, in het geval van nieuwsbriefklanten, de gebruikte klantgegevens volledig bij de bestellingen worden gevoegd. Bij het uitblijven van een tijdige klacht wordt de gerapporteerde omzet of het gerapporteerde kredietbedrag als goedgekeurd beschouwd.
Aanspraken op het krediet vervallen 6 weken na ontvangst van de e-mail waarin staat dat er sprake is van een kredietvordering.


§6 ANNULERING, BEËINDIGING, WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

6.1 Mymuesli behoudt zich het recht voor om het programma te beëindigen met een redelijke termijn of, als er een goede reden voor is, zonder een dergelijke deadline. Verder behoudt mymuesli zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen invloed op claims die al zijn ontstaan ​​op het moment dat het programma werd stopgezet of de voorwaarden voor deelname werden gewijzigd.

6.2 Indien mymuesli een zogenaamd nieuw klantenkrediet verleent, wordt dit niet verleend indien er minder dan 12 maanden zijn verstreken sinds het moment van opzegging.

6.3 De momenteel geldende "Algemene voorwaarden voor kredietpromotie" en de huidige omvang van de diensten kunnen worden geraadpleegd op www.mymuesli.nl.


§7 AANSPRAKELIJKHEID

In geval van opzet of grove nalatigheid, evenals het ontbreken van een gegarandeerde eigendom, is mymuesli GmbH onbeperkt aansprakelijk voor alle schade die eraan kan worden toegeschreven. In het geval van lichte nalatigheid is mymuesli GmbH onbeperkt aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Als mymuesli GmbH door lichte nalatigheid in gebreke blijft met zijn prestaties, als zijn prestaties onmogelijk zijn geworden of als het een essentiële verplichting heeft geschonden, is het aansprakelijk voor materiële en financiële schade die te wijten is aan de voorzienbare, typisch optredende schade.


§8 WET BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

Informatieplicht volgens de wet op de beslechting van consumentengeschillen: we streven ernaar om eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen. Daarnaast zijn wij niet verplicht om deel te nemen aan een arbitrageprocedure en kunnen wij u helaas geen deelname aan een dergelijke procedure aanbieden.


§9 DIVERSEN

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.


Versie 1.0_01.01.2021